FLAG DELTA-Asociația Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii

 

 

CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI: „FESTIVALUL BORŞULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA”, UN PROIECT REALIZAT PRIN FLAG DELTA

 

Proiectul „Festivalul borşului lipovenesc de Jurilovca”, prin obiectivul său, se încadrează îndirecțiile de implementare ale Strategiei de dezvoltare a zonei pescărești Deltă Dunării contribuind înmod direct la „dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio-economic, de mediu și cultural alcomunităților din zonă de pescuit și acvacultura”. Obiectivul   general   este,   de   asemenea,   în   strictă   concordanță   cu   obiectivul   Măsurii   3„Promovarea   bunăstării   sociale,   a   inovării   și   a   patrimoniului   cultural   al   zonei”   și  contribuie   laatingerea rezultatelor măsurii de finanțare prin asigurarea cadrului necesar promovării patrimoniuluicultural din teritoriului FLAG și menținerea a 3 locuri de muncă.

DESCRIEREA, SCOPUL ȘI OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este organizarea Festivalului borșului lipovenesc de Jurilovcași publicarea unei  Cărți de bucate bilingva  cu rețete tradiționale  din gastronomia deltaică  pentruprotejarea, conservarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural al comunei.Proiectul „Festivalul borşului lipovenesc de Jurilovca” mobilizează potențialul natural și umandin   teritoriu   în   activitățile   de   conservare   și   gestionare   durabilă   a   patrimoniului   local   cultural,etnografic, culinar, valorificarea turistică a zonei și a resurselor legate de pescuit, punerea în valoare aelementelor   de  identitate   ale   comunității   pescărești   care   constituie   bazele   unei   dezvoltări   socio-economice durabile.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Organizarea a 3 ediții ale festivalului ale borşului lipovenesc de Jurilovca pentru promovareapatrimoniului local și cultural al Comunei Jurilovca;Publicarea unei Cărți de bucate bilingve cu rețete tradiționale din gastronomia deltaică în 500de exemplare pentru fiecare ediție a Festivalului. Menținerea  pentru o  perioadă  de 4  ani  a 3  locuri  de muncă  necesare  pentru organizareaFestivalului borșului lipovenesc de Jurilovca.

JUSTIFICAREA PROIECTULUI

Prin implementarea proiectului „Festivalul borșului lipovenesc de Jurilovca” Beneficiarul vaputea să își îndeplinească în mod sigur și eficient direcțiile strategice de dezvoltare locală stabilite înStrategia integrată de dezvoltare durabilă a Comunei Jurilovca -2020, Județul Tulcea care prevede„Conservarea   patrimoniului   și   a   tradițiilor   locale   (inclusiv   a   meșteșugurilor)   și   Conservareapatrimoniului   local   al   minorităților   etnice”   prin   acțiunile   specifice   menționate   în   strategie:„Organizarea  unui  festival  centrat  pe  tradiții  și  gastronomie locală  pentru  promovarea  destinațieituristice Jurilovca” și „Editarea unei broșuri într-o limbă de circulație internațională”.De asemenea, proiectul contribuie direct la atingerea obiectivului general al strategiei DelteiDunării prin asigurarea accesului la o dezvoltarea durabilă a comunităților din zona de pescuit șiacvacultură   din   punct   de   vedere   socio-economic.   Proiectul   se   implementează   în   integralitate   peteritoriul eligibil FLAG Delta Dunării și participa  direct la implementarea Strategiei  Integrate deDezvoltare Durabilă a Deltei Dunării prin integrarea în Obiectivului strategic 1:” Păstrarea valorilornaturale unice printr-un management de mediu ghidat de ştiința şi prin consolidarea comunităţilorlocale   în   rolul   acestora   de   protectori   proactivi   ai   acestui   patrimoniu   mondial   unic”,   pilonul   IIÎmbunătățirea economiei, prioritatea „Dezvoltarea și promovarea DD că destinație turistică integrată,cu un portofoliu bogat de produse și de servicii durabile prin valorificarea patrimoniului natural șicultural”,  răspunzând  direct   unei  recomandări  formulate  de  SIDDD   și  anume  „Se  recomandă   căintervenția prioritară de dezvoltare a produsului DD și a portofoliului sau de atracții să se concentrezepe dezvoltarea ofertelor în jurul varietății bogate de bunuri culturale imobile, precum siturile culturale,istorice și religioase, dar și în jurul patrimoniul cultural intangibil: artă și meșteșugul local (incluzândmuzică, artele, suvenirurile etc.), activitățile economice tradiționale (stuful, acoperișurile din stuf etc.),bucătăria locală (nu numai felurile de mâncare din restaurant, dar și prin demonstrații de gătit, cursuride gătit etc.), tradiții și sărbători etc.”.Organizarea și desfășurarea Festivalului borșului lipovenesc de Jurilovca și publicarea Cărții debucate bilingvă cu rețete tradiționale din gastronomia deltaică contribuie, de asemenea, la atingerea OS8.3.   Creșterea   calității   vieții  în   zonele   rurale   prin   dezvoltarea   infrastructurii   rurale   inclusiv   princonservarea,   protejarea   și   dezvoltarea   patrimoniului   istoric   și   cultural   –   din   cadrul   Planului   dedezvoltare regională SUD-Est 2014-2020.Patrimoniul imaterial reprezentat de tradițiile gastronomice locale ale Comunei Jurilovca ce vafi promovat și pus în valoare cu Festivalului borșului lipovenesc de Jurilovca și publicării Cărții debucate bilingvă cu rețete tradiționale din gastronomia deltaică prin intermediul proiectului răspunde, deasemenea, și direcției de dezvoltare stabilite de către Strategia de dezvoltare a județului Tulcea 2014-2020:  „2.4.  Dezvoltarea   turismului   și   serviciilor   adiacente;  Valorificarea   patrimoniului natural  șicultural  istoric  al  județului  în  scopuri  turistice”.  Necesitatea  implementării  proiectului  derivă  dinnevoia de organiza un eveniment cultural de o amploare mai mare (festival) și asigurarea resurselorfinanciare necesare organizării anuale a acestuia. În acest sens, Primăria Comunei Jurilovca profită de

oportunitatea de a atrage   fonduri   nerambursabile alocate   prin  Măsură 3”   „Promovarea   bunăstăriisociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei”Implementarea cu succes a proiectului ar putea astfel răspunde în mod concret obiectivului general alStrategiei de dezvoltare a zonei pescăreşti Delta Dunării, și anume: „dezvoltarea durabilă din punct devedere socio-economic, de mediu și cultural al comunităților din zona de pescuit și acvacultură”.

 

 

 

x

 

 

 

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.Toate informaţiile, privind Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.