Strategia FLAG Delta Dunării

 

Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Asociaţia „Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării” (denumită în continuare FLAG Delta Dunării), aplica principiile dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii, are la baza obiectivele vizate prin Regulamentul European 508/2014, Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, elementele evidenţiate în analiza SWOT, nevoile de finanţare precum şi lecţiile învăţate în perioada de programare 2007-2013.

 Teritoriul vizat este coerent din punct de vedere funcţional în privinţa aspectelor geografice, economice şi sociale, vizează zona Deltei Dunării şi include 25 unităţi administrativ teritoriale, fiind situat în partea sud-est a judeţului Tulcea. Teritoriul FLAG Delta Dunării este situat integral în arealul Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI). Zona de pescuit şi acvacultura se confruntă cu o serie de probleme ce caracterizează zonele pescăreşti şi de acvacultura de pe întreg teritoriul României, în mare parte, dar prezintă şi caracteristici geografice şi de dezvoltare economico-socială, distincte.

 

Strategia FLAG Delta Dunarii

 

Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020

 

Documente de programare

 

 

Legislație

 

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014

privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului.

 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013

referitor la stabilirea unor dispozitii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare rurală si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

 

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013

privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

 

 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013

privind politica comuna in domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 si (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului si a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului.

 

HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016

privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.

 

Legea nr. 346 din 14 iulie 2004

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

Ordinul MADR nr. 816 din 24 mai 2016

privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.

 

Ordinul MADR nr. 827 din 10 iunie 2016

privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

 

OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015

privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.

 

Ordinul MFE nr. 1284 din 08 august 2016

privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

 

 

 

 

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.Toate informaţiile, privind Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

 

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.